Byrådet, har som ansvarlig for dagtilbudsområdet, pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst.

Det vil sige, at Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne i institutionerne løses i overensstemmelse med de mål og rammer, Byrådet har fastsat.

I Næstved Kommune er der Center for Dagtilbud og Skole, der på vegne af Byrådet gennemfører tilsyn på dagtilbudsområdet. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos ledelsen i Center for Dagtilbud og Skole.

Tilsynet foregår dels som et uanmeldt observationsbesøg, dels som et dialogmøde mellem pædagogisk konsulent, områdeleder, daglig leder og medarbejderrepræsentant, hvor bl.a. observationerne, børnemiljø og pædagogiske læreplaner drøftes.

Der laves skriftlig tilbagemelding på tilsynet. Tendenser og udviklingspunkter drøftes i den årlige feedback samtale i området.